Jakie zagadnienia należy uwzględnić przy analizie otoczenia zewnętrznego i wewnętrznego organizacji podczas planowania strategicznego

Planowanie strategiczne to proces określania celów i strategii, które pomogą organizacji osiągnąć sukces w długim okresie. Jednym z ważnych elementów planowania strategicznego jest analiza otoczenia zewnętrznego i wewnętrznego organizacji. W tym artykule omówimy, jakie zagadnienia warto uwzględnić podczas analizy otoczenia zewnętrznego i wewnętrznego oraz jakie wnioski można wyciągnąć na podstawie analizy SWOT.

Co to jest SWOT?

SWOT to skrót od anglojęzycznego terminu Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats, co w tłumaczeniu na polski oznacza Siły, Słabości, Szanse, Zagrożenia. Analiza SWOT to narzędzie, które pomaga w identyfikacji mocnych i słabych stron organizacji, a także określeniu szans i zagrożeń w otoczeniu zewnętrznym.

Analiza otoczenia zewnętrznego

Analiza otoczenia zewnętrznego to proces analizowania różnych czynników, które wpływają na działalność organizacji, ale znajdują się poza jej kontrolą. Należą do nich m.in. trendy na rynku, konkurencja, regulacje prawne, zmiany społeczne czy technologiczne. W trakcie analizy otoczenia zewnętrznego warto zwrócić uwagę na:

Trendy na rynku

Przyjrzyjmy się, jakie trendy występują w branży, w której działa organizacja. Czy rynek rozwija się dynamicznie, czy jest stabilny? Jakie produkty i usługi są najbardziej popularne, a jakie tracą na znaczeniu?

Konkurencja

Kto są główni konkurenci organizacji? Jakie mają mocne strony, a jakie słabości? Czym różni się oferta organizacji od oferty konkurencji? Jakie są plany konkurencji na przyszłość?

Regulacje prawne

Jakie przepisy regulują działalność organizacji? Czy są jakieś zmiany w ustawodawstwie, które mogą wpłynąć na jej działalność? Jakie są konsekwencje naruszenia przepisów prawa?

Zmiany społeczne

Jakie zmiany zachodzą w społeczeństwie, które mogą wpłynąć na działalność organizacji? Czy pojawiają się nowe potrzeby konsumentów? Jakie wartości są obecnie ważne dla klientów?

Zmiany technologiczne

Jakie zmiany technologiczne mają miejsce w branży organizacji? Czy organizacja korzysta z najnowszych technologii? Jakie są koszty związane z wprowadzaniem nowych technologii?

Analiza otoczenia wewnętrznego

Analiza otoczenia wewnętrznego skupia się na analizie mocnych i słabych stron organizacji oraz wskazaniu, co można zrobić, aby wzmocnić jej pozycję na rynku. Warto przyjrzeć się m.in.:

Zasobom ludzkim

Jakie umiejętności i doświadczenie posiadają pracownicy organizacji? Jakie są ich motywacje i oczekiwania? Czy organizacja inwestuje w rozwój swoich pracowników?

Zarządzaniu

Jakie są procesy zarządzania organizacją? Czy są one efektywne i skuteczne? Czy organizacja podejmuje skuteczne decyzje?

Finansom

Jak wygląda sytuacja finansowa organizacji? Czy jest w stanie sprostać swoim zobowiązaniom? Jakie są koszty prowadzenia działalności?

Analiza SWOT

Analiza SWOT to połączenie informacji z analizy otoczenia zewnętrznego i wewnętrznego organizacji. Dzięki niej można wskazać, jakie są najważniejsze mocne i słabe strony organizacji oraz jakie szanse i zagrożenia stoją przed nią na rynku. Na podstawie analizy SWOT można określić cele i strategie, które pomogą organizacji w osiągnięciu sukcesu.

Przykłady analizy SWOT

Przyjrzyjmy się kilku przykładom analizy SWOT różnych firm.

Przykład 1: Firma X

Siły:

 • Dobra reputacja na rynku
 • Innowacyjne produkty
 • Wysokie zaangażowanie pracowników

Słabości:

 • Wysokie koszty produkcji
 • Brak dostatecznego finansowania
 • Brak zróżnicowania produktów

Szanse:

 • Rosnące zainteresowanie ekologią
 • Rośnie popyt na produkty tej kategorii
 • Możliwość rozwoju rynków zagranicznych

Zagrożenia:

 • Wzrost konkurencji
 • Zmiany w przepisach prawa
 • Wzrost kosztów produkcji

Przykład 2: Firma Y

Siły:

 • Silna pozycja na rynku
 • Dobra jakość produktów
 • Zróżnicowana oferta

Słabości:

 • Brak dostatecznego zatrudnienia pracowników
 • Brak odpowiedniego zarządzania
 • Brak rozwijania produktów

Szanse:

 • Rosnąca liczba klientów
 • Rosnące zainteresowanie branżą
 • Możliwość rozwoju rynków zagranicznych

Zagrożenia:

 • Wzrost konkurencji
 • Zmiany w przepisach prawa
 • Zmniejszenie popytu na produkty

Cele i strategie

Na podstawie analizy SWOT można określić cele i strategie, które pomogą organizacji osiągnąć sukces na rynku. Na przykład, jeśli jedną z sił organizacji jest dobra reputacja, to można przyjąć za cel utrzymanie tej reputacji oraz strategię, która pozwoli ją wzmocnić.

Realizacja strategii

Skuteczna realizacja strategii wymaga odpowiedniego zarządzania i podejmowania decyzji. Warto wdrożyć system monitorowania postępu realizacji strategii oraz określić wskaźniki, które pozwolą na jej ocenę.

Mierzenie postępu

Warto monitorować wskaźniki, które pozwolą na ocenę postępu w realizacji strategii. Mogą to być np. wskaźniki finansowe, np. zysk brutto, czy wskaźniki związane z zadowoleniem klientów.

Dalsze kroki

Po zakończeniu analizy SWOT i ustaleniu strategii warto określić dalsze kroki. Należy przede wszystkim wdrożyć strategie i monitorować ich skuteczność.

Częste błędy

Podczas analizy SWOT często popełnia się błędy, które mogą wpłynąć na skuteczność całego procesu. Oto kilka przykładów częstych błędów:

 • Brak obiektywności – analiza SWOT wymaga obiektywnego spojrzenia na organizację i jej otoczenie.
 • Niewłaściwy dobór informacji – nie wszystkie informacje są równie istotne, warto wybrać te, które są najbardziej istotne dla organizacji.
 • Brak związku z cele strategicznymi – analiza SWOT powinna prowadzić do określenia celów i strategii organizacji, a nie tylko być czysto teoretycznym ćwiczeniem.
 • Brak konsekwencji – strategie należy wdrożyć konsekwentnie i monitorować ich skuteczność.

FAQ – Najczęściej zadawane pytania

 1. Jakie są najważniejsze błędy, które należy unikać podczas analizy SWOT? Najważniejsze błędy podczas analizy SWOT to brak obiektywności, niewłaściwy dobór informacji, brak związku z celami strategicznymi i brak konsekwencji w realizacji strategii.
 2. Czy analiza SWOT jest konieczna do osiągnięcia sukcesu na rynku? Analiza SWOT jest jednym z elementów planowania strategicznego i pomaga organizacjom w osiąganiu sukcesu na rynku, ale nie jest jedynym czynnikiem decydującym o sukcesie organizacji.
 3. Jakie wskaźniki należy monitorować, aby mierzyć postęp w realizacji strategii? Wskaźnikami, które warto monitorować, są np. wskaźniki finansowe, takie jak zysk brutto, oraz wskaźniki związane z zadowoleniem klientów.
 4. Jak często należy aktualizować analizę SWOT? Analiza SWOT powinna być aktualizowana regularnie, aby uwzględnić zmieniające się warunki rynkowe oraz zmiany w otoczeniu organizacji.
 1. Czy można przeprowadzić analizę SWOT samodzielnie, czy lepiej skorzystać z pomocy eksperta? Analizę SWOT można przeprowadzić samodzielnie, ale warto skorzystać z pomocy eksperta, który pomoże w wyborze najistotniejszych informacji oraz w określeniu celów i strategii organizacji.

Podsumowanie

Analiza otoczenia zewnętrznego i wewnętrznego organizacji oraz analiza SWOT to kluczowe narzędzia planowania strategicznego, które pozwalają organizacji na osiągnięcie sukcesu na rynku. Wymaga to dokładnego i obiektywnego spojrzenia na organizację oraz na otoczenie, w którym działa. Podczas przeprowadzania analizy SWOT należy unikać częstych błędów, takich jak brak obiektywności czy brak związku z celami strategicznymi. Warto również monitorować postęp w realizacji strategii i aktualizować analizę SWOT w razie zmian warunków rynkowych.

Zachęcamy do przeprowadzenia analizy otoczenia zewnętrznego i wewnętrznego organizacji oraz analizy SWOT, która pozwoli na określenie celów i strategii, które pomogą osiągnąć sukces na rynku.

Artykuł przygotowany we współpracy z https://www.promnice.pl/