Jak dostać się do służby celno-skarbowej
fot.unsplash.com

Praca w służbach mundurowych zdecydowanie nie jest profesją dla każdego i nie ma w tym nic dziwnego. Jeśli marzy ci się praca w mundurze, spokojnie w Polsce masz naprawdę szereg różnych możliwości. Możesz zarówno aplikować do straży miejskiej, jak i nawet do straży marszałkowskiej. Pisaliśmy już o tym, jak wygląda praca w służbie celno-skarbowej, dzisiaj chcielibyśmy poruszyć kwestię naboru oraz całego procesu. Jak dostać się do służby celno-skarbowej? Odpowiadamy! 

Praca w służbie celno-skarbowej – jak wygląda?

Służba celno-skarbowa to formacja działająca w ramach Krajowej Administracji Skarbowej. Jest jednolitą i umundurowana grupą, tworzoną przez funkcjonariuszy. Wcześniej obowiązki z tego zakresu wypełniały trzy niezależne piony: administracja podatkowa, służba celna i kontrola skarbowa. Do ich zadań należy także: „rozpoznawanie, wykrywanie, zapobieganie i zwalczanie przestępstw i wykroczeń przeciwko ograniczeniom obrotu towarami i technologiami o znaczeniu strategicznym, określonym w art. 33 ust. 1-3 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa oraz ściganie ich sprawców, jeżeli zostały ujawnione przez organy celno-skarbowe”.

Jak dostać się do służby celno-skarbowej
fot.unsplash.com

Obowiązki celnika określa Ustawa o Krajowej Administracji Skarbowej z dnia 16 listopada 2016 r.

„Art. 199 KAS
Obowiązki funkcjonariusza

Funkcjonariusz jest obowiązany:
1) dochować obowiązków wynikających ze złożonego ślubowania;
2) rzetelnie i terminowo wykonywać powierzone zadania;
3) racjonalnie gospodarować środkami publicznymi;
4) podnosić kwalifikacje zawodowe;
5) godnie zachowywać się w służbie oraz poza nią.”

Jak dostać się do służby celno-skarbowej?

Wymogi do wszystkich służb mundurowych są do siebie bardzo zbliżone. Oznacza to, że jeśli możesz odhaczyć wszystkie punkty na poniższej liście, śmiało rozejrzyj się za innymi opcjami. Nie musisz z nich oczywiście skorzystać, jeśli jesteś w 100% pewny, że praca celnika to właśnie idealna opcja dla ciebie, warto jednak zrobić rozeznanie w temacie i odpowiednio się do niego przygotować.

Jak dostać się do służby celno-skarbowej
fot.unsplash.com

Wymagania dla kandydatów, czyli jak dostać się do służby celno-skarbowej?

  • Musisz być polskim obywatelem,
  • musisz korzystać z pełni praw publicznych,
  • nie możesz być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  • musisz posiadać co najmniej wykształcenie średnie,
  • powinieneś cieszyć się nieposzlakowaną opinią (w praktyce wyznacznikiem nieposzlakowanej opinii jest po prostu zaświadczenie o niekaralności),
  • twój stan zdrowia powinien pozwalać na pełnienie służby na określonym stanowisku.

Ponadto, do Służby Celno-Skarbowej nie zostanie przyjęta osoba, która współpracowała lub pracowała w organach bezpieczeństwa państwa wymienionych w art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 (czyli np. w czasach PRL współpracowała z SB).

Proces rekrutacji do służby celno-skarbowej

Rekrutacja do służby celnej jest kilkustopniowy/kilkuetapowy. Pierwszym krokiem jest złożenie kwestionariusza osobowego oraz dokumentów stwierdzających wymagane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe i zawierających dane o poprzednim zatrudnieniu lub pełnieniu służby. Drugi krok to test z wiedzy, a następnie test sprawności fizycznej. Kolejnym etapem jest test psychologiczny i kompetencyjny, który określa czy nadajesz się do służby. Następnie zostajesz zaproszony na rozmowę kwalifikacyjną, a jeśli przejdziesz ją pomyślnie zostaniesz skierowany na komisję lekarską, która ma na celu ustalić twoją zdolność psychiczną, jak i fizyczną do służby. Po tym twoje dokumenty będą weryfikowane, dlatego zwracaj naprawdę dużą uwagę na to co wpisujesz w kwestionariusz. Sprawdzany będziesz w ewidencjach, rejestrach i kartotekach. Na samym końcu przeprowadza się postępowanie sprawdzające określone w przepisach o ochronie informacji niejawnych.