fot.unsplash.com

Straż Graniczna to bardzo potrzebny i odpowiedzialny zawód, bez którego narazilibyśmy na niebezpieczeństwo nie tylko swój kraj, ale także i całą Unię Europejską. Pisaliśmy już o tym czym zajmuje się Straż Graniczna i co należy do obowiązków osób tam zatrudnionych. Jeśli po przeczytaniu tamtego artykułu znalazłeś się tutaj, czytaj uważnie. Teraz chcielibyśmy przeprowadzić cię przez całą rekrutację, która jest wymagana, aby wstąpić do służb mundurowych. Kto wie, być może jest to zawód idealny dla ciebie? Sprawdź sam! 

Rekrutacja do Straży Granicznej – gdzie szukać ofert pracy?

Rekrutacja do pracy w Straży Granicznej odbywa się na ściśle określonych zasadach. Ofert pracy nie szuka się na typowych portalach z ogłoszeniami jak np. OLX czy pracuj.pl a sprawdza się kalendarz naborów do służby na oficjalnej stronie Straży Granicznej (www.strazgraniczna.pl). Obecnie nabór do służby w Straży Granicznej prowadzony jest w następujących jednostkach:

 • Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej w Przemyślu
 • Karpacki Oddział Straży Granicznej w Nowym Sączu
 • Morski Oddział Straży Granicznej w Gdańsku
 • Nadbużański Oddział Straży Granicznej w Chełmie
 • Nadodrzański Oddział Straży Granicznej w Krośnie Odrzańskim
 • Nadwiślański Oddział Straży Granicznej w Warszawie
 • Podlaski Oddział Straży Granicznej w Białymstoku
 • Śląski Oddział Straży Granicznej w Raciborzu
 • Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej w Kętrzynie
 • Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie
 • Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie
 • Ośrodek Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu
 • Komenda Główna Straży Granicznej
Jak dostać się do Straży Granicznej
fot.unsplash.com

Warunki przyjęcia do służby przygotowawczej i stałej w Straży Granicznej

Dostać się do służb mundurowych wcale nie jest łatwo. Tak naprawdę cały proces rekrutacji jest bardzo „sztywny” i trudny. Są wymogi, które musisz spełniać, a jeśli tak nie jest z automatu zostaniesz odrzucany. Podobne wymogi otrzymują kandydaci, którzy marzą o pracy Policjanta, Strażaka czy Strażnika Miejskiego i nie ma w tym nic dziwnego. Posłużyliśmy się informacjami z oficjalnej strony Straży Granicznej. Sprawdź, czy spełniasz wszystkie warunki.

Służbę w Straży Granicznej może pełnić osoba:

 • o nieposzlakowanej opinii,
 • niekarana za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
 • korzystająca w pełni z praw publicznych,
 • posiadająca co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe,
 • posiadająca zdolność fizyczną i psychiczną do służby,
 • gotowa podporządkować się szczególnej dyscyplinie,
 • dająca rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych,
 • posiadająca uregulowany stosunek do służby wojskowej (warunek nie dotyczy kobiet oraz absolwentów szkół wyższych),
 • która podda się procedurze kwalifikacyjnej i zda egzamin w jednym z Ośrodków Szkolenia SG.

Procedura kwalifikacyjna – Straż Graniczna

Procedura kwalifikacyjna kandydata do służby w Straży Granicznej dzieli się na dwa etapy.

I ETAP:

W pierwszym etapie musisz złożyć osobiście pisemne podanie podania o przyjęcie do służby do wybranej jednostki organizacyjnej Straży Granicznej, która prowadzi rekrutację. Dokumenty, które musisz dostarczyć to kwestionariusz osoby (do pobrania na stronie), dwie aktualne, kolorowe fotografie w formacie wymaganym do dowodu osobistego, kserokopię dowodu osobistego, kserokopię książeczki wojskowej, o ile kandydat jest objęty ewidencją wojskową, kserokopię świadectw pracy lub służby z poprzednich miejsc pracy lub służby, o ile wcześniej kandydat pozostawał w stosunku pracy lub służby, kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe, w tym specjalistyczne, kserokopie odpisów skróconego aktu urodzenia kandydata/ki oraz skróconego aktu małżeństwa (o ile dotyczy to kandydata/ki), kserokopię paszportu, o ile kandydat/ka go posiada. Ponadto kandydat, składając podanie winien przedłożyć do wglądu: oryginały dokumentów wymienionych powyżej, posiadane aktualne poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych i zaświadczenie o odbyciu przeszkolenia z zakresu ochrony informacji niejawnych (dotyczy tylko osób posiadających już takie dokumenty), akt mianowania na ostatni stopień wraz z podstawą prawną (dotyczy tylko osób pełniących służbę w innych formacjach).

Jak dostać się do Straży Granicznej
fot.unsplash.com

Kolejny etap to wstępna rozmowa kwalifikacyjna, która ma za zadanie ocenić umiejętności autoprezentacji, następnie musisz przejść testy psychologiczne, badania psychofizjologiczne. Pierwszy etap postępowania kończy się oceną kandydata i wystawieniem opinii w przedmiocie jego dopuszczenia do drugiego etapu postępowania.

II ETAP:

Drugi etap postępowania składa się z testu pisemnego z zakresu wiedzy ogólnej (przykładowe testy znajdziesz na stronach Centralnego Ośrodka Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie), testu pisemnego ze znajomości wybranego języka obcego (angielskiego, niemieckiego, rosyjskiego, francuskiego lub ukraińskiego) – przykładowe testy znajdziesz na stronach Centralnego Ośrodka Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie i Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie, testu sprawności fizycznej, rozmowy kwalifikacyjnej.