Praca w Straży Granicznej
fot.unsplash.com

Praca w służbach mundurowych to takie zawody jak strażak, policjant, strażnik miejski, wojskowy, inspektor ruchu drogowego czy właśnie osoba zatrudniona w Straży Granicznej. Choć te zawody są bardzo popularne, wcale nie tak łatwo się pracuje jako mundurowy. Z tego powodu postanowiliśmy dziś przedstawić ci pracę w Straży Granicznej. Z czym to się je? Jak wygląda ten zawód? Jakie są wymagania a jakie obowiązki? Tego wszystkiego się dowiesz. Zainteresowany? Czytaj dalej! 

Czym jest Straż Graniczna?

Zacznijmy od najważniejszego, czyli czym właściwie jest Straż Graniczna? Niektórzy wiedzą doskonale czym zajmuje się osoba zatrudniona w takim miejscu, inni nie mają zielonego pojęcia, na czym ten zawód polega. Straż Graniczna to fundacja mundurowa, która ma za zadanie chronić granice państwowe i kontrolować ruch graniczny w Polsce. W jej skład wchodzi kilkanaście tysięcy funkcjonariuszy i pracowników cywilnych. Służba ta nie jest istotna tylko i wyłącznie dla bezpieczeństwa Polski, ale całej Unii Europejskiej.

Praca w Straży Granicznej
fot.unsplash.com

Obowiązki Straży Granicznej – czym właściwie się zajmuje?

Aby zobrazować ci, co należy do zadań Straży Granicznej posłużyliśmy się informacjami zawartymi w art. 1. ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej.

Głównymi zadaniami jest przede wszystkim ochrona granicy państwowej na lądzie i morzu, organizowanie i dokonywanie kontroli ruchu granicznego, wydawanie zezwoleń na przekraczanie granicy państwowej, w tym wiz, rozpoznawanie, zapobieganie i wykrywanie przestępstw i wykroczeń oraz ściganie ich sprawców, w zakresie właściwości Straży Granicznej, a w szczególności przestępstw i wykroczeń dotyczących zgodności przekraczania granicy państwowej z przepisami, przestępstw i wykroczeń pozostających w związku z przekraczaniem granicy państwowej lub przemieszczaniem przez granicę państwową towarów oraz wyrobów akcyzowych podlegających obowiązkowi oznaczania znakami akcyzy oraz zapobieganie i przeciwdziałanie nielegalnej migracji poprzez:

  • kontrolę przestrzegania przepisów dotyczących wjazdu cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i pobytu na tym terytorium,
  • rozpoznawanie i analizowanie zagrożeń migracyjnych,
  • zwalczanie zagrożeń migracyjnych, w tym przestępczości związanej z nielegalną migracją,
  • realizowanie, w zakresie swojej właściwości, zadań określonych w ustawie z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. poz. 1650 oraz z 2014 r. poz. 463 i 1004),
  • współdziałanie z organami i podmiotami właściwymi w sprawach udzielania cudzoziemcom zezwoleń na wjazd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub pobyt na tym terytorium, w tym wykonywanie czynności na wniosek tych organów i podmiotów, na zasadach określonych odrębnymi przepisami.
Praca w Straży Granicznej
fot.unsplash.com

Praca w Straży Granicznej — zakres obowiązków

Straż Miejska zapobiega nielegalnej migracji poprzez czynności kontrolne, rozpoznaje i analizuje zagrożenia, wydaje zezwolenia na przekraczanie granicy — także wizy, rozpoznaje, zapobiega i wykrywa przestępstwa oraz ściga sprawców — chodzi m.in. o przestępstwa związane z nielegalnym przewozem towarów czy dóbr kultury, przemytem narkotyków czy handlem ludźmi, osadza i utrzymuje znaki graniczne, chroni urządzenia służące do ochrony granicy, gromadzi i przetwarza informacje z zakresu ochrony granic i kontroli ruchu granicznego, sprawuje nadzór nad eksploatacją polskich obszarów morskich;
chroni granice Polski w przestrzeni powietrznej, zapobiega nielegalnemu transportowi odpadów i szkodliwych substancji (w tym substancji promieniotwórczych), zapobiega handlowi bronią i narkotykami, prowadzi kontrolę legalności pracy wykonywanej przez cudzoziemców.

Jak więc sam widzisz ten zawód jest naprawdę potrzebny nie tylko dla naszego bezpieczeństwa, ale także i bezpieczeństwa innych krajów. Z pewnością nie jest to profesja, do której nada się absolutnie każdy. Musisz liczyć się z wysiłkiem fizycznym, wystawieniem na warunki atmosferyczne (deszcz, upał, burza itp.) ale także i być odpornym na stres. Jak dostać się do Straży Granicznej? O tym napiszemy w następnym artykule!