fot.unsplash.com

Straż ochrony kolei ma bardzo długą historię. Jako datę powstania Polskich Kolei Państwowych, przyjmuję się 24 września 1926 roku w tym dniu Prezydent Rzeczpospolitej wydał rozporządzenie o utworzeniu „Przedsiębiorstwa Polskie Koleje Państwowe”.  Pisaliśmy już o tym czym zajmuje się straż ochrony kolei, jakie mają obowiązki oraz przywileje. Jeśli sądzisz, że to zawód dla ciebie, czytaj dalej. Dziś opowiemy ci jak dostać się właściwie do straży ochrony kolei? Zaczynajmy!

Straż Ochrony Kolei – czym się zajmuje?

Straż Ochrony Kolei (w skrócie SOK) – umundurowana i uzbrojona formacja działająca na podstawie Ustawy z dnia 28 marca 2003 roku o transporcie kolejowym. Czym tak właściwie zajmuje się Straż Ochrony kolei? Najlepiej przedstawić to, patrząc na Ustawę z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym oraz na Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 lipca 2004 roku w sprawie szczegółowego zakresu działania oraz sposobu organizacji straży ochrony kolei.

Art. 60. Zadania i uprawnienia straży ochrony kolei

„Do zadań straży ochrony kolei należy:
1) kontrola przestrzegania przepisów porządkowych na obszarze kolejowym, w pociągach i innych pojazdach kolejowych oraz w pomieszczeniach przeznaczonych do obsługi podróżnych korzystających z transportu kolejowego na dworcach kolejowych;
2) ochrona życia i zdrowia ludzi oraz mienia na obszarze kolejowym, w pociągach i innych pojazdach kolejowych oraz w pomieszczeniach przeznaczonych do obsługi podróżnych korzystających z transportu kolejowego na dworcach kolejowych.”

Jak dostać się do straży ochrony kolei
fot.unsplash.com

Jak dostać się do straży ochrony kolei?

Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym art. 59 Straż ochrony kolei

 „Funkcjonariuszem Straży Ochrony Kolei może być osoba, która:
 • posiada obywatelstwo polskie;
 • posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
 • posiada co najmniej wykształcenie średnie;
 • ma uregulowany stosunek do służby wojskowej;
 • cieszy się nienaganną opinią;
 • posiada zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych określoną w Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 6 października 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków, jakim powinni odpowiadać funkcjonariusze straży ochrony kolei, zasad oceny zdolności fizycznej i psychicznej do służby oraz trybu i jednostek uprawnionych do orzekania o tej zdolności (Dz.U. 2004 nr 232 poz. 2332 z późn. zm.).;
 • nie była karana za przestępstwa umyślne;
 • ukończyła 21 lat.

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 lipca 2004 roku w sprawie szczegółowego zakresu działania oraz sposobu organizacji straży ochrony kolei

„§ 1. W celu realizacji zadań określonych w art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym ustala się następujący zakres działania straży ochrony kolei:
1) opracowywanie i realizacja programów ochrony życia i zdrowia ludzi oraz mienia na obszarze kolejowym, w pociągach i innych pojazdach kolejowych oraz przedstawianie w tym zakresie wniosków do zarządcy infrastruktury;
2) ochrona obszaru kolejowego przed dostępem osób nieuprawnionych i nieupoważnionych
3) kontrola wstępu na obszar kolejowy, do budynków, budowli i urządzeń kolejowych;
4) prowadzenie działalności profilaktycznej związanej z ochroną życia i zdrowia ludzi oraz mienia na obszarze kolejowym, w pociągach i innych pojazdach kolejowych;
5) gromadzenie i analiza danych o zjawiskach zagrożenia osób i mienia w celu przeciwdziałania tym zjawiskom;
6) wykonywanie poza obszarem kolejowym zadań określonych w przepisach odrębnych;
7) szkolenie zawodowe funkcjonariuszy straży ochrony kolei oraz hodowla i tresura psów służbowych.”

Jak dostać się do straży ochrony kolei
fot.unsplash.com

Postępowanie kwalifikacyjne w Straży Ochrony Kolei

 1. Złożenie drogą internetową wymaganych dokumentów określonych w procedurze naboru zamieszczonej na stronie internetowej – https://www.plk-sa.pl/kariera/aktualnie-poszukujemy/
 2. Ocena złożonych dokumentów.
 3. Rozmowa kwalifikacyjna, mająca na celu zapoznanie się z profilem kandydata na funkcjonariusza Straży Ochrony Kolei.
 4. Wytypowanie i powiadomienie wybranego kandydata.
 5. Skierowanie kandydata na komisję lekarską oceniającą zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych.
 6. Zawarcie umowy o pracę.

Co oferuje Straż Ochrony Kolei?

 1. Służba w formacji łączącej tradycję z nowoczesnością.
 2. Stabilne i przejrzyste warunki zatrudnienia.
 3. Otwarta ścieżka kariery oraz szanse na awans w ramach struktur formacji.
 4. Możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji zawodowych poprzez dostęp i finansowanie udziału w szkoleniach, kursach specjalistycznych oraz dofinansowania do studiów.
 5. Atrakcyjny pakiet świadczeń socjalnych.
 6. Dogodne warunki zdobycia cennego doświadczenia zawodowego.