fot.unsplash.com

Marzysz o pracy w służbach mundurowych? W Polsce masz naprawdę szeroki wybór. Tak naprawdę masz wiele opcji: Straż Pożarna, Policja, Straż Miejska, Straż Marszałkowska, Służba więzienna, Służba Leśna, Wojsko Polskie, Służba Ochrony Zdrowia, Inspektor Ruchu Drogowego, Straż Graniczna i wiele więcej. Dziś przedstawimy ci pracę w Straży Ochrony Kolei, wytłumaczymy ci krok po kroku, na czym ten zawód polega, czy jest to odpowiednia profesja dla ciebie, jakie są obowiązki straży. Zaciekawiony? Czytaj dalej!

Straż Ochrony Kolei – co to właściwie jest?

Straż Ochrony Kolei (w skrócie SOK) – umundurowana i uzbrojona formacja działająca na podstawie Ustawy z dnia 28 marca 2003 roku o transporcie kolejowym. Czym tak właściwie zajmuje się Straż Ochrony kolei? Najlepiej przedstawić to, patrząc na Ustawę z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym oraz na Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 lipca 2004 roku w sprawie szczegółowego zakresu działania oraz sposobu organizacji straży ochrony kolei.

Praca w straży ochrony kolei
fot.unsplash.com

Art. 60. Zadania i uprawnienia straży ochrony kolei

„Do zadań straży ochrony kolei należy:
1) kontrola przestrzegania przepisów porządkowych na obszarze kolejowym, w pociągach i innych pojazdach kolejowych oraz w pomieszczeniach przeznaczonych do obsługi podróżnych korzystających z transportu kolejowego na dworcach kolejowych;
2) ochrona życia i zdrowia ludzi oraz mienia na obszarze kolejowym, w pociągach i innych pojazdach kolejowych oraz w pomieszczeniach przeznaczonych do obsługi podróżnych korzystających z transportu kolejowego na dworcach kolejowych.”

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 lipca 2004 roku w sprawie szczegółowego zakresu działania oraz sposobu organizacji straży ochrony kolei

„§ 1. W celu realizacji zadań określonych w art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym ustala się następujący zakres działania straży ochrony kolei:
1) opracowywanie i realizacja programów ochrony życia i zdrowia ludzi oraz mienia na obszarze kolejowym, w pociągach i innych pojazdach kolejowych oraz przedstawianie w tym zakresie wniosków do zarządcy infrastruktury;
2) ochrona obszaru kolejowego przed dostępem osób nieuprawnionych i nieupoważnionych
3) kontrola wstępu na obszar kolejowy, do budynków, budowli i urządzeń kolejowych;
4) prowadzenie działalności profilaktycznej związanej z ochroną życia i zdrowia ludzi oraz mienia na obszarze kolejowym, w pociągach i innych pojazdach kolejowych;
5) gromadzenie i analiza danych o zjawiskach zagrożenia osób i mienia w celu przeciwdziałania tym zjawiskom;
6) wykonywanie poza obszarem kolejowym zadań określonych w przepisach odrębnych;
7) szkolenie zawodowe funkcjonariuszy straży ochrony kolei oraz hodowla i tresura psów służbowych.”

Straż Ochrony Kolei – historia

Jako datę powstania Polskich Kolei Państwowych, przyjmuję się 24 września 1926 roku w tym dniu Prezydent Rzeczpospolitej wydał rozporządzenie o utworzeniu „Przedsiębiorstwa Polskie Koleje Państwowe”. Przez następne lata Straż ochrony kolei miała wiele różnych nazw i różne zadania. W dniu 18 listopada 1918 roku na wniosek Warszawskiej Dyrekcji Kolejowej Ministerstwo Kolei Żelaznych powołało do życia jej protoplastkę – Straż Kolejową. Głównym ich zadaniem było zabezpieczenie wszelkiego majątku Ministerstwa Komunikacji w obrębie wywłaszczenia kolejowego, zabezpieczenie w obrębie kolei żelaznych obowiązujących praw i przepisów oraz zarządzeń Ministerstwa Komunikacji ochrona mienia, utrzymanie bezpieczeństwa publicznego, ładu i porządku wszystkich kolei, ochrona podróżnych i mienia.

Praca w straży ochrony kolei
fot.unsplash.com

Ze względu na zwiększenie zakresu obowiązków Straż Kolejowa nie mogła funkcjonować dalej jako organizacja cywilna na wojskowych podstawach. Musiała stać się więc organizacją wojskową i to wydarzyło się 28 kwietnia 1919 roku. Dopiero w roku 1935 w oparciu o Ustawę z dnia 15 marca 1934 roku o Ochronie Porządku na Kolejach Użytku Publicznego przystąpiono do organizowania ochrony kolei. Na podstawie ustawy z dnia 27 czerwca 1997 roku, o transporcie kolejowym formacji przywrócono nazwę Straż Ochrony Kolei, zmieniono umundurowanie, wzorując je na wojskowym, wyodrębniono organizacyjnie Komendę Straży Ochrony Kolei i w jej ramach Oddziały Okręgowe i Rejonowe.