fot.unsplash.com

Praca agenta ubezpieczeniowego wymaga ogromnego samozaparcia, umiejętności sprzedażowych i zrozumienia potrzeb potencjalnego klienta. Agent ubezpieczeniowy zajmuje się pozyskiwaniem klientów na rzecz towarzystw ubezpieczeniowych. Oferuje im ubezpieczenia życiowe i majątkowe. Agent ubezpieczeniowy może świadczyć swoje usługi na podstawie umowy agencyjnej. Za pozyskanego klienta otrzymuje prowizję. Może pracować we własnym biurze, chociaż zdecydowanie częściej umowy będzie zawierał bezpośrednio u klientów.

Jak zostać agentem ubezpieczeniowym?

Na bycie agentem ubezpieczeniowym często decydują się osoby, które cechują się ogromną cierpliwością i umiejętnością słuchania. Do wykonania tego zawodu nie jest potrzebne wykształcenie wyższe. Żeby zostać agentem ubezpieczeniowym, trzeba uzyskać licencję. Zdobywa się ją, zdając egzamin w towarzystwie ubezpieczeń, którego usługi chcemy sprzedawać. Agent ubezpieczeniowy musi mieć firmę. Może działać jako jednoosobowa działalność gospodarcza albo spółka prawa handlowego. Nie może to być jednak spółka partnerska. Ta bowiem jest przywilejem dla osób wykonujących wolne zawody.

Jak zostać agentem ubezpieczeniowym
fot.unsplash.com

Jakie wymagania musi spełnić potencjalny kandydat na agenta ubezpieczeniowego?

Aby zostać agentem ubezpieczeniowym nie trzeba kończyć żadnej szkoły ekonomicznej, czy też prawniczej. W takim wypadku wystarczą nam szkolenia i oczywiście zdanie egzaminu. Ustawa z dnia 22 maja 2003 roku o pośrednictwie ubezpieczeniowym wyznacza odpowiednie kryteria, jakie musi spełniać kandydat na to stanowisko:

 • pełna zdolność do czynności prawnych,
 • brak prawomocnych wyroków skazujących za umyślne przestępstwa przeciw zdrowiu i życiu, wymiarowi sprawiedliwości, ochronie informacji, wiarygodności dokumentów, mieniu, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi oraz za przestępstwa skarbowe;
 • udzielenie rękojmi należytego wykonywania czynności agencyjnych,
 • posiadanie co najmniej wykształcenia średniego,
 • zdanie egzaminu, który przeprowadza zakład ubezpieczeń.

Jeśli nie ma żadnych przeciwwskazań do tego, aby zostać agentem ubezpieczeniowym, na kandydata czeka 5 etapów szkoleń, a także wdrożeń, egzaminów i pozwoleń.
Przed podjęciem decyzji o wybraniu tej ścieżki kariery warto poznać wcześniej zakres obowiązków. Czynności agencyjne to przede wszystkim wykonywanie w imieniu i na rzecz zakładu ubezpieczeń zadań, które polegają m.in. na:

 • pozyskiwaniu klientów,
 • wykonywaniu czynności przygotowawczych przed zawarciem umowy ubezpieczenia z klientem,
 • zawieraniu umów ubezpieczenia,
 • uczestniczenie w administrowaniu i wykonywaniu umów ubezpieczenia.

Ścieżki przygotowujące do zawodu agenta ubezpieczeniowego

Żeby zostać pełnoprawnym agentem ubezpieczeniowym, trzeba odbyć szkolenie, na którym kandydat nauczy się niezbędnych rzeczy na temat tego, jak w odpowiedni sposób reprezentować firmę, dla której pracuje i jak w atrakcyjny sposób przedstawić poszczególne oferty ubezpieczenia. Dodatkowym aspektem szkolenia są podstawy prawne własnej działalności, z którymi kandydat musi się zapoznać i pamiętać o nich, by nie działać na szkodę klientów i dbać o niezbędne regulacje, które odnoszą się do jego przyszłego stanowiska. Samo szkolenie na agenta trwa około 152 godzin, ale w ciągu jednego dnia nie może być ono dłuższe niż 8 godzin. Potencjalny agent ubezpieczeniowy dowiaduje się na nim wszystkich potrzebnych informacji, które umożliwią mu rozpoczęcie pracy. Aby rozpocząć takie szkolenie, należy skontaktować się z ubezpieczycielem i wysłać formularz aplikujący.

Kiedy szkolenie mamy już zaliczone, przyszedł czas na egzamin, który organizuje towarzystwo, w którym było organizowane szkolenie. Sam egzamin to test wielokrotnego wyboru, który składa się ze 100 pytań, który został podzielony na bloki tematyczne takie jak:

 • pojęcie ryzyka,
 • system ubezpieczeń gospodarczych w Polsce,
 • sumy i wartości ubezpieczenia,
 • podstawowe regulacje prawne, które dotyczą działalności ubezpieczeniowej i pośrednictwa ubezpieczeniowego,
 • podstawowe zagadnienia z zakresu prawa cywilnego i gospodarczego,
 • etyka zawodowa agenta ubezpieczeniowego.
Jak zostać agentem ubezpieczeniowym
fot.unsplash.com

Egzamin jednak nie musi być pisemny. Rozporządzenie Ministra Finansów zezwala na przeprowadzenie egzaminu także w postaci elektronicznej, ale towarzystwo, które organizuje taki egzamin musi zapewnić odpowiednie warunki. Przed przystąpieniem do egzaminu pisemnego uczestnicy powinni zostać poinformowani przez przewodniczącego komisji egzaminacyjnej o warunkach organizacyjnych i sposobie przeprowadzenia egzaminu, przepisach porządkowych, które obowiązują w trakcie jego pisania, a także o zasadach oceny odpowiedzi i sposobie, w jaki uczestnicy dowiedzą się o wynikach. Kandydaci mają 2 godziny na udzielenie wszystkich odpowiedzi.

Jak przystało na egzamin, jego uczestnikom nie wolno korzystać z żadnych pomocy papierowych czy też elektronicznych. Za nieodpowiednie zachowanie lub oszustwo przewodniczący komisji może daną osobę wykluczyć z egzaminu.

Jeśli kandydat osiągnął wymagany wynik i tym samym zdał egzamin, kolejnym krokiem jest podpisanie umowy z towarzystwem ubezpieczeń. Jest to bardzo ważny dokument, który uprawnia daną osobę do tego, by reprezentowała firmę przed klientami i określa warunki, na jakich będzie przebiegać dalsza współpraca. Ważne jest także założenie własne działalności gospodarczej. Aby móc wykonywać czynności agencyjne nie wystarczy tylko zdanie egzaminu i podpisanie umowy z towarzystwem. Trzeba posiadać jeszcze odpowiednią licencję, która wydawana jest przez Komisję Nadzoru Finansowego. Odpowiedni wniosek trzeba złożyć za pośrednictwem towarzystwa, z którym będziemy współpracować, dołączając do niego świadectwo dojrzałości oraz zaświadczenie o niekaralności. Na koniec zostajemy wpisani do rejestru agentów ubezpieczeniowych.