fot.unsplash.com

Wymarzyła ci się praca agenta ubezpieczeniowego? Na pewno nie raz spotkałeś się z opiniami, które miały na celu zniechęcenie cię do tego zawodu. Ktoś usłyszał od kogoś, że to zawód odpowiedni tylko dla garstki osób, do której ty się nie zaliczasz i teraz próbuje ci udowodnić, że ty także się nie nadasz. Nie próbuj, nawet jeśli nie masz na tyle cierpliwości, by ukończyć kursy i zdać egzamin, które przygotują cię do wykonywania tego zawodu. Wiadomo, że bycie agentem ubezpieczeniowym to nie jest łatwa rola, bo na twoich rękach będzie spoczywać odpowiedzialność za podpisywanie różnych ubezpieczeń i jeśli będzie coś nie tak, to my będziemy za to odpowiadać, a nie nasz pracodawca. Ale nie martw się, to nie jest takie straszne! Przeprowadzimy cię przez to krok po kroku. Nakreślimy ci mocne i słabe strony tego zawodu, a także powiemy czy warto zostać agentem ubezpieczeniowym i jakie są z tego zawodu korzyści. A decyzję podejmiesz już sam czy aby na pewno widzisz się w tym zawodzie i czy jest to akurat twój zawód marzeń. Zaczynamy!

Agent ubezpieczeniowy – kim tak właściwie jest i na czym polega praca agenta ubezpieczeniowego?

Agent ubezpieczeniowy to osoba, która zawodowo zajmuje się reprezentowaniem wybranego towarzystwa ubezpieczeniowego, pozyskuje dla niego klientów i w jego imieniu podpisuje z nimi umowy. Trzeba także zaznaczyć, że prawo do dopełniania formalności w imieniu ubezpieczyciela ma jedynie agent pełnomocnik. Agent pośrednik może natomiast jedynie zaprezentować ofertę towarzystwa.

Agent ubezpieczeniowy jest osobą fizyczną, osobą prawną lub nieposiadającą osobowości prawnej, która w imieniu i dzięki pełnomocnictwu udzielonemu przez zakład ubezpieczeń, zawiera z klientami umowy na rzecz ubezpieczyciela. Co ważne, agentem ubezpieczeniowym wyłącznym jest osoba, która zawodowo związana jest tylko z jednym towarzystwem ubezpieczeniowym, np. TUZ Ubezpieczenia. Jeżeli współpracuje z kilkoma ubezpieczycielami, mówimy wówczas o multiagencie. Jak widać, w zależności od posiadanych uprawnień i ilości “pracodawców”, w ramach zawodu agenta ubezpieczeniowego możemy wyróżnić kilka podtypów tej profesji.

Praca agenta ubezpieczeniowego
fot.unsplash.com

Agent ubezpieczeniowy – wymagania

Aby zostać agentem ubezpieczeniowym, nie trzeba kończyć żadnej szkoły ekonomicznej, czy też prawniczej. W takim wypadku wystarczą nam szkolenia i oczywiście zdanie egzaminu. Ustawa o pośrednictwie ubezpieczeniowym wyznacza odpowiednie kryteria, jakie musi spełniać kandydat na to stanowisko:

  • pełna zdolność do czynności prawnych,
  • brak prawomocnych wyroków skazujących za umyślne przestępstwa przeciw zdrowiu i życiu, wymiarowi sprawiedliwości, ochronie informacji, wiarygodności dokumentów, mieniu, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi oraz za przestępstwa skarbowe;
  • udzielenie rękojmi należytego wykonywania czynności agencyjnych,
  • posiadanie co najmniej wykształcenia średniego,
  • zdanie egzaminu, który przeprowadza zakład ubezpieczeń.

Jeśli nie ma żadnych przeciwwskazań do tego, aby zostać agentem ubezpieczeniowym, na kandydata czeka kilka etapów szkoleń, a także wdrożeń, egzaminów i pozwoleń.
Przed podjęciem decyzji o wybraniu tej ścieżki kariery warto poznać wcześniej zakres obowiązków. Czynności agenta ubezpieczeniowego to przede wszystkim wykonywanie w imieniu i na rzecz zakładu ubezpieczeń zadań, które polegają m.in. na:

  • pozyskiwaniu klientów,
  • wykonywaniu czynności przygotowawczych przed zawarciem umowy ubezpieczenia z klientem,
  • zawieraniu umów ubezpieczenia,
  • uczestniczenie w administrowaniu i wykonywaniu umów ubezpieczenia.
Praca agenta ubezpieczeniowego
fot.unsplash.com

Agent ubezpieczeniowy może pracować na rzecz jednego towarzystwa ubezpieczeniowego lub oferować klientom wybór spośród oferty kilku ubezpieczycieli. Wtedy jest nazywany multiagentem. W tym drugim przypadku wymagane będzie posiadanie polisy odpowiedzialności cywilnej. Jeśli interesuje cię świadczenie usług pośrednictwa dla towarzystwa ubezpieczeniowego, to na początek najlepiej porozmawiać z lokalnym przedstawicielem ubezpieczyciela. W czasie procesu kwalifikacyjnego będziesz mógł doprecyzować warunki współpracy z konkretnym ubezpieczycielem.