fot.unsplash.com

Praca ratownika medycznego to z pewnością bardzo ciężki i trudny zawód i jak wiele osób twierdzi – bardzo niewdzięczny.  Profesja sama w sobie nie jest łatwa i jest dość dużym obciążeniem psychicznym, jednak świadomość tego, że każdego dnia ratujesz życie wielu osobom, może ci to wszystko wynagrodzić. Jeśli interesuje cię ten zawód i chciałbyś zostać ratownikiem medycznym, czytaj dalej. Dowiesz się, jakie wymogi musisz spełniać. 

Kto może zostać ratownikiem medycznym?

O tym, kto może zostać ratownikiem medycznym i jakie wymogi należy spełnić decyduje Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym. Co jest w niej zawarte?

Rozdział 2
Ratownicy medyczni i ratownicy
Art. 10.
Zawód ratownika medycznego może wykonywać osoba, która:
1) posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
2) posiada stan zdrowia pozwalający na wykonywanie tego zawodu;
3) wykazuje znajomość języka polskiego w stopniu wystarczającym do wykonywania tego zawodu;
4) spełnia następujące wymagania:
a) ukończyła studia wyższe na kierunku (specjalności) ratownictwo medyczne lub
b) ukończyła publiczną szkołę policealną lub niepubliczną szkołę policealną o uprawnieniach szkoły publicznej i posiada dyplom potwierdzający uzyskanie tytułu zawodowego „ratownik medyczny”, lub
c) posiada dyplom wydany w państwie innym niż: państwo członkowskie
Unii Europejskiej, Konfederacja Szwajcarska lub państwo członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strona
umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, uznany w Rzeczypospolitej Polskiej za równoważny z dyplomem uzyskiwanym w Rzeczypospolitej Polskiej, potwierdzającym tytuł zawodowy ratownika medycznego, lub
d) posiada kwalifikacje do wykonywania zawodu ratownika medycznego
nabyte w państwie członkowskim Unii Europejskiej, Konfederacji
Szwajcarskiej lub państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia
o Wolnym Handlu (EFTA) – stronie umowy o Europejskim Obszarze
Gospodarczym, uznane w Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z ustawą z
dnia 26 kwietnia 2001 r. o zasadach uznawania nabytych w państwach
członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych (Dz. U. Nr 87, poz. 954, z późn. zm.5)).

Jak zostać ratownikiem medycznym
fot.unsplash.com

Na czym polega praca ratownika medycznego?

Tutaj również kluczową rolę gra Ustawa o Państwowym Ratownictwie Medycznym.

Art. 11.
1. Wykonywanie zawodu ratownika medycznego polega na:
1) zabezpieczeniu osób znajdujących się w miejscu zdarzenia oraz podejmowaniu działań zapobiegających zwiększeniu liczby ofiar i degradacji środowiska;
2) dokonywaniu oceny stanu zdrowia osób w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego i podejmowaniu medycznych czynności ratunkowych;
3) transportowaniu osób w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego;
4) komunikowaniu się z osobą w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego i
udzielaniu jej wsparcia psychicznego w sytuacji powodującej stan nagłego
zagrożenia zdrowotnego;
5) organizowaniu i prowadzeniu zajęć z zakresu pierwszej pomocy, kwalifikowanej pierwszej pomocy oraz medycznych czynności ratunkowych.

Jak zostać ratownikiem medycznym
fot.unsplash.com