fot.unsplash.com

Zastanawiasz się nad pracą jako ratownik medyczny? Chcesz w swojej pracy pomagać ludziom? Ratować ich życie? Być może będzie to idealny zawód dla ciebie, jednak aby się o tym przekonać, musisz sam się zastanowić, na czym ci tak naprawdę zależy i jaką jesteś osobą. Ktoś, kto pracuje w medycynie musi być nie tylko zmotywowany do działania, odporny na stres czy też po prostu inteligentny, ale także posiadać w sobie wiele empatii i chęć do niesienia pomocy. Bez tego będzie ci naprawdę ciężko w tym zawodzie. Na czym polega praca ratownika medycznego? Jak ona wygląda? Jakie są wymagania, a co będzie należeć do twoich obowiązków? Postaramy się odpowiedzieć na wszystkie możliwe pytania! Gotowy? No to zaczynajmy! 

Na czym polega praca ratownika medycznego?

Praca ratownika medycznego
fot.unsplash.com

Tak naprawdę, aby wytłumaczyć, na czym polega praca ratownika medycznego, wystarczy zajrzeć do Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym, która krok po kroku opisuje wszystko to, co ratownik medyczny musi wykonywać w swoim zawodzie. Co tam jest napisane?

Art. 11.
1. Wykonywanie zawodu ratownika medycznego polega na:
1) zabezpieczeniu osób znajdujących się w miejscu zdarzenia oraz podejmowaniu działań zapobiegających zwiększeniu liczby ofiar i degradacji środowiska;
2) dokonywaniu oceny stanu zdrowia osób w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego i podejmowaniu medycznych czynności ratunkowych;
3) transportowaniu osób w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego;
4) komunikowaniu się z osobą w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego i
udzielaniu jej wsparcia psychicznego w sytuacji powodującej stan nagłego
zagrożenia zdrowotnego;
5) organizowaniu i prowadzeniu zajęć z zakresu pierwszej pomocy, kwalifikowanej pierwszej pomocy oraz medycznych czynności ratunkowych.

Kto może zostać ratownikiem medycznym?

Osoba, która chce zostać ratownikiem medycznym musi spełniać wiele „oficjalnych” wymogów, jednak to nie gwarantuje ci sukcesu w tej profesji. Przede wszystkim musisz cechować się bardzo dużą cierpliwością, w końcu „pacjentów” będziesz miał naprawdę różnych. Dodatkowo musisz być kimś, kto jest wrażliwy na ludzką krzywdę, ale także posiada w sobie chęć do niesienia pomocy. Ratownik medyczny to często pierwsza osoba, jaka ma kontakt z rannym czy chorym. To, w jaki sposób zajmiesz się tą osobą, ma ogromny wpływ na jej samopoczucie, zdrowie czy nawet życie.

Praca ratownika medycznego
fot.unsplash.com

O tym, kto może zostać ratownikiem medycznym i jakie wymogi należy spełnić decyduje Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym. Co jest w niej zawarte?

Rozdział 2
Ratownicy medyczni i ratownicy
Art. 10.
Zawód ratownika medycznego może wykonywać osoba, która:
1) posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
2) posiada stan zdrowia pozwalający na wykonywanie tego zawodu;
3) wykazuje znajomość języka polskiego w stopniu wystarczającym do wykonywania tego zawodu;
4) spełnia następujące wymagania:
a) ukończyła studia wyższe na kierunku (specjalności) ratownictwo medyczne lub
b) ukończyła publiczną szkołę policealną lub niepubliczną szkołę policealną o uprawnieniach szkoły publicznej i posiada dyplom potwierdzający uzyskanie tytułu zawodowego „ratownik medyczny”, lub
c) posiada dyplom wydany w państwie innym niż: państwo członkowskie
Unii Europejskiej, Konfederacja Szwajcarska lub państwo członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strona
umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, uznany w Rzeczypospolitej Polskiej za równoważny z dyplomem uzyskiwanym w Rzeczypospolitej Polskiej, potwierdzającym tytuł zawodowy ratownika medycznego, lub
d) posiada kwalifikacje do wykonywania zawodu ratownika medycznego
nabyte w państwie członkowskim Unii Europejskiej, Konfederacji
Szwajcarskiej lub państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia
o Wolnym Handlu (EFTA) – stronie umowy o Europejskim Obszarze
Gospodarczym, uznane w Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z ustawą z
dnia 26 kwietnia 2001 r. o zasadach uznawania nabytych w państwach
członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych (Dz. U. Nr 87, poz. 954, z późn. zm.5)).

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here