fot.unsplash.com

Służb mundurowych jest naprawdę sporo. Straż Graniczna, Straż Miejska, Policja, Straż Pożarna, Służba Ochrony Zdrowia, Straż Marszałkowska, Straż Ochrony Kolei, Służba Celno-skarbowa, Żandarmeria Wojskowa, Wojsko Polskie i wiele wiele innych. Jeśli chcesz pracować w mundurze możliwości masz naprawdę sporo. Jedną z opcji jest praca w służbach leśnych, jako strażnik leśny. Na czym ona polega? Dzisiaj wszystko ci wytłumaczymy! Gotowy? To zaczynajmy.

Praca w służbie leśnej – na czym polega? Co to jest służba leśna?

Służba Leśna, co to właściwie jest? Są to pracownicy Lasów Państwowych, odpowiedzialni za zarządzanie lasami, prowadzenie gospodarki leśnej, ochronę lasów oraz zwalczanie przestępstw i wykroczeń w zakresie szkodnictwa leśnego. Do Służby Leśnej zaliczana jest Straż Leśna.

Straż Leśna to umundurowana i uzbrojona formacja o uprawnieniach policyjnych, klasyfikowana jako straż ochrony przyrody i zaliczana do policji administracyjnych. Powołana do zwalczania przestępstw i wykroczeń w zakresie szkodnictwa leśnego i ochrony przyrody oraz wykonywania innych zadań w zakresie ochrony mienia. Działa w Lasach Państwowych, kieruje nią Główny Inspektor Straży Leśnej, zaś strażnicy leśni zaliczani są do Służby Leśnej.

Praca w służbach leśnych
fot.unsplash.com

art. 45 Ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach:

„W Lasach Państwowych tworzy się Służbę Leśną. Do Służby Leśnej zalicza się pracowników zajmujących się:

1) sprawami zarządu lasami będącymi w zarządzie Lasów Państwowych;
2) prowadzeniem gospodarki leśnej i ochroną lasów;
3) zwalczaniem przestępstw i wykroczeń w zakresie szkodnictwa leśnego i ochrony przyrody oraz wykonywaniem innych zadań w zakresie ochrony mienia;
4) sprawami nadzoru, o którym mowa w art. 5 podmioty sprawujące nadzór nad gospodarką leśną, w razie powierzenia takiego nadzoru.”

Obowiązki strażnika leśnego. Czym zajmuje się strażnik leśny i jakie ma prawa?

Strażnik leśny ma prawo do m.in.: legitymowania osób podejrzanych o popełnienie przestępstwa lub wykroczenia i świadków przestępstwa lub wykroczenia, nakładania mandatów karnych, zatrzymywania i dokonywania kontroli środków transportu na obszarach leśnych oraz w ich bezpośrednim sąsiedztwie, przeszukiwania pomieszczeń i innych miejsc (w przypadkach uzasadnionego podejrzenia o popełnienie przestępstwa), ujęcia na gorącym uczynku sprawcy przestępstwa lub wykroczenia albo w pościgu podjętym bezpośrednio po popełnieniu przestępstwa oraz jego doprowadzenia do Policji.

Kolejną kwestię jest prawo do noszenia broni palnej długiej i krótkiej kajdanek zakładanych na ręce, pałki służbowej, ręcznego miotacza substancji obezwładniających oraz przedmiotów przeznaczonych do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej. W określonych przypadkach mogą użyć lub wykorzystać środki przymusu bezpośredniego i broń palną.

Organizacja oraz działalność Straży Leśnej (Służby Leśnej)

Straż Leśna została powołana w 1946 na mocy dekretu o Straży Leśnej. Została zorganizowana na wzór wojskowy i podlegała ministrowi leśnictwa. Strażą Leśną kieruje Główny Inspektor Straży Leśnej, który podlega Dyrektorowi Generalnemu Lasów Państwowych.

Praca w służbach leśnych
fot.unsplash.com

Jednostkami Straży Leśnej są:

  • posterunki w nadleśnictwach podporządkowane nadleśniczemu,
  • grupy interwencyjne w regionalnych dyrekcjach Lasów Państwowych podporządkowane dyrektorowi regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych.

W parkach narodowych w odpowiednikiem straży leśnej jest Straż Parku, wcześniej Straż Leśna posiadała swoje posterunki przy parkach narodowych. Jeśli w lesie czujesz się jak w domu, być może będzie to dla ciebie idealny zawód. Zerknij na resztę naszych tekstów, poruszymy tam kwestię naboru do Straży Leśnej, wymogów, które musisz spełniać i wiele więcej. Dzięki temu bez problemu przejdziesz przez cały proces kwalifikacyjny i dostaniesz się do swojej wymarzonej służby czy jakiekolwiek innego zawodu, który cię interesuje.