fot.unsplash.com

Praca w straży marszałkowskiej jest zdecydowanie najtrudniejszym zawodem w służbach mundurowych, o jakim można pomyśleć. W Polsce służb mundurowych mamy naprawdę sporo: policja, straż miejska, straż pożarna, służby leśne, służby więzienne, straż ochrony kolei, straż graniczna itp. Jeśli poszukujesz idealnego zawodu dla siebie, usiądź i czytaj dalej. Przeprowadzimy cię dziś przez cały proces rekrutacji. Pisaliśmy już o tym, czym zajmuje się straż marszałkowska, teraz czas pójść o krok dalej. Gotowy? No to zaczynajmy?

Służbę w Straży Marszałkowskiej może pełnić osoba:

  • posiadająca wyłącznie obywatelstwo polskie,
  • korzystająca z pełni praw publicznych,
  • posiadająca co najmniej wykształcenie średnie,
  • która nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
  • ciesząca się nieposzlakowaną opinią,
  • dająca rękojmie zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych,
  • posiadająca zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacji uzbrojonej i gotowa podporządkować się dyscyplinie służbowej,
  • mająca uregulowany stosunek do służby wojskowej,
  • która nie pełniła służby, nie pracowała i nie była współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa wymienionych w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 18 października 2006 roku o ujawnieniu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2017 r. poz. 2186 z późn. zm.).

Te wymogi są dość ogólne. Zazwyczaj osoba, która chce wstąpić do jakichkolwiek służb mundurowych musi spełnić każdy podpunkt. Jeśli zatem nie masz problemu z żadnym z nich możesz na dobrą sprawę spróbować swoich sił w jakimkolwiek zawodzie, w którym obowiązuje mundur. Jeśli zastanawiasz się nad pracą w straży marszałkowskiej, czytaj dalej. Rekrutacja jest naprawdę skomplikowana, w końcu to najtrudniejszy zawodów pośród wszystkich służb mundurowych.

Jak dostać się do straży marszałkowskiej
fot.unsplash.com

Postępowanie kwalifikacyjne – krok po kroku. Jak dostać się do straży marszałkowskiej?

Krok pierwszy: złożenie dokumentów

Wymagane dokumenty: kwestionariusz osobowy kandydata do służby wypełniony i podpisany, kopie dokumentów stwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe, kopie świadectwa pracy lub służby z poprzednich miejsc zatrudnienia i służby, kopia książeczki wojskowej zawierająca stronę: ze zdjęciem, informującą o posiadanej kategorii zdrowia i o stosunku do powszechnego obowiązku obrony, życiorys lub CV, kopia odpisu skróconego aktu urodzenia, kopia odpisu skróconego aktu urodzenia dzieci, kopia odpisu skróconego aktu małżeństwa.

Krok drugi: rozmowa kwalifikacyjna

Po złożeniu dokumentów czas na rozmowę kwalifikacyjną. Na nią przynieś ze sobą oryginały wszystkich dokumentów, które wcześniej składałeś.

Krok trzeci: ustalenie zdolności fizycznej i psychicznej kandydata do służby

Ten krok jest nie do przeskoczenia. Musisz tak naprawdę udać się na komisję lekarską podległą ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych na zasadach.

Jak dostać się do straży marszałkowskiej
fot.unsplash.com

Krok czwarty: przeprowadzenie testu sprawności fizycznej kandydata

Od kandydatów do tej pracy wymagane jest zaświadczenie o dobrym stanie zdrowia i kondycji fizycznej. Istotna jest też silna budowa ciała i wysoka ogólna wydolność fizyczna organizmu.

Krok piąty: sprawdzenie w ewidencjach, rejestrach i kartotekach prawdziwości danych zawartych w kwestionariuszu osobowym kandydata do służby

Dokonuje się tego w ramach postępowania kwalifikacyjnego, niezwłocznie po rozpoczęciu postępowania, poprzez analizę złożonych dokumentów i danych zawartych w zbiorach prowadzonych przez organy władzy publicznej;

Krok szósty: postępowanie

Ostatnim krokiem jest przeprowadzenie postępowania sprawdzającego określonego w przepisach o ochronie informacji niejawnych w celu uzyskania poświadczenia bezpieczeństwa upoważniającego do dostępu do informacji niejawnych wymaganego na określonym stanowisku służbowym.