Ile zarabia się w żandarmerii wojskowej
fot.unsplash.com

Marzysz, aby pracować w służbach mundurowych? W Polsce masz naprawdę spory wybór. Możesz spróbować swoich sił w policji, straży pożarnej, straży miejskiej, straży granicznej, służbach więziennych, służbach leśnych, straży marszałkowskiej lub właśnie w żandarmerii wojskowej. Jeśli interesuje cię ten ostatni zawód, czytaj dalej. Opiszemy ci dziś wszystko, co musisz wiedzieć, aby podjąć ostateczną decyzję. Gotowy? No to zaczynajmy! 

Praca w żandarmerii wojskowej – jak wygląda?

Żandarmeria Wojskowa znajduje się niejako na pograniczu dwóch płaszczyzn. Niektóre służby mundurowe dbają o bezpieczeństwo obywateli i porządek na terenie kraju, inne stanowią ochronę przed zewnętrznymi zagrożeniami. Co prawda wchodzi w skład Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (czyli głównej siły chroniącej nasz kraj na arenie międzynarodowej), jednak podstawowym – chociaż nie wyłącznym – zadaniem ŻW jest dbanie o przestrzeganie prawa i bezpieczeństwo wewnętrzne. Zakres zadań Żandarmerii Wojskowej jest bardzo szeroki, najlepiej w tym celu zerknąć na ustawę.

Praca w żandarmerii wojskowej
fot.unsplash.com

Ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organach porządkowych

Art. 4.
1. Zadaniami Żandarmerii Wojskowej są:
1) zapewnianie przestrzegania dyscypliny wojskowej,
2) ochranianie porządku publicznego na terenach i obiektach jednostek wojskowych oraz w miejscach publicznych,
3) ochranianie życia i zdrowia ludzi oraz mienia wojskowego przed zamachami naruszającymi te dobra,
4) wykrywanie przestępstw i wykroczeń, w tym skarbowych, popełnionych
przez osoby, o których mowa w art. 3 ust. 2, ujawnianie i ściganie ich sprawców oraz ujawnianie i zabezpieczanie dowodów tych przestępstw i wykroczeń,
5) zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń przez osoby, o których
mowa w art. 3 ust. 2, oraz innym zjawiskom patologicznym, a w szczególności: alkoholizmowi i narkomanii w Siłach Zbrojnych,
6) współdziałanie z polskimi oraz zagranicznymi organami i służbami właściwymi w sprawach bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz policjami
wojskowymi,
7) zwalczanie klęsk żywiołowych, nadzwyczajnych zagrożeń środowiska i likwidowanie ich skutków oraz czynne uczestniczenie w akcjach poszukiwawczych, ratowniczych i humanitarnych, mających na celu ochronę życia i
zdrowia oraz mienia,
8) wykonywanie innych zadań określonych w odrębnych przepisach

Praca w żandarmerii wojskowej
fot.unsplash.com

2. Zadania, o których mowa w ust. 1, Żandarmeria Wojskowa wykonuje poprzez:
1) kontrolowanie przestrzegania dyscypliny wojskowej oraz porządku publicznego,
2) interweniowanie w przypadkach naruszenia dyscypliny wojskowej lub porządku publicznego,
3) opracowywanie dla właściwych organów informacji o stanie dyscypliny
wojskowej i przestępczości w Siłach Zbrojnych, a także występowanie do
tych organów z wnioskami mającymi na celu zapobieżenie popełnianiu
przestępstw, wykroczeń i przewinień dyscyplinarnych,
4) wykonywanie czynności operacyjno-rozpoznawczych,
5) wykonywanie czynności procesowych w zakresie i na zasadach przewidzianych w przepisach o postępowaniu karnym i karnym skarbowym,
6) zabezpieczanie śladów i dowodów popełnienia przestępstw i wykroczeń
oraz sporządzanie ekspertyz i opinii kryminalistycznych,
7) poszukiwanie sprawców przestępstw i wykroczeń oraz zaginionych żołnierzy, a także poszukiwanie utraconych przez jednostki wojskowe: broni,
amunicji, materiałów wybuchowych i innego mienia wojskowego oraz materiałów zawierających informacje niejawne,
8) wykonywanie kontroli ruchu drogowego, pilotowanie kolumn wojskowych
oraz kierowanie ruchem drogowym, w zakresie i na zasadach przewidzianych w przepisach o ruchu drogowym i o drogach publicznych,
9) kontrolowanie uprawnień żołnierzy do noszenia munduru oraz odznak i
oznak wojskowych, posiadania uzbrojenia i ekwipunku wojskowego oraz
przebywania poza terenami i obiektami jednostek wojskowych,
10) kontrolowanie posiadania uprawnień do używania munduru oraz odznak i
oznak wojskowych, w zakresie i na zasadach przewidzianych w przepisach
o odznakach i mundurach,
11) konwojowanie osób, dokumentów i mienia wojskowego,
12) przymusowe doprowadzanie osób, w zakresie i na zasadach przewidzianych
w przepisach o postępowaniu karnym, karnym skarbowym, karnym wykonawczym i cywilnym,
13) asystowanie przy czynnościach egzekucyjnych, w zakresie i na zasadach
przewidzianych w przepisach o postępowaniu cywilnym i o postępowaniu
egzekucyjnym w administracji,
14) współuczestniczenie w zapewnianiu porządku podczas trwania imprez masowych przeprowadzanych na terenach i w obiektach jednostek wojskowych, w zakresie i na zasadach przewidzianych w przepisach o bezpieczeństwie imprez masowych,
15) wykonywanie zadań policji sądowej w sądach wojskowych i wojskowych
jednostkach organizacyjnych prokuratury,
16) kontrolowanie ochrony mienia wojskowego, a w szczególności przechowywania uzbrojenia i środków bojowych,
17) kontrolowanie przestrzegania przepisów o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz o narkomanii, a także wykonywanie czynności przewidzianych w tych przepisach dla organów wojskowych,
18) wykonywanie czynności ochronnych w stosunku do uprawnionych osób, a
także zabezpieczanie pobytu w jednostkach wojskowych osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe i delegacji zagranicznych.

Stopnie wojskowe — jak się je zdobywa?

W wojsku oczywiście są stopnie. Jak je zdobywać?

  • Najniższy stopień w Wojsku Polskim to szeregowy, gdzie wymóg to ukończenie conajmniej szkoły gimnazjalnej lub podstawowej.
  • Podoficer to kolejny stopień wojskowy. Podoficer pełni funkcję dowódcy drużyny. Musisz ukończyć co najmniej szkołę średnią
  • Oficer — oficerowie młodsi dzielą się na podporuczników, poruczników i kapitanów. Musisz mieć tytuł zawodowy magistra lub równorzędny.
  • Generał, czyli najwyższy stopień w Wojsku Polskim.